TC Glas

Klastorpsvägen 30

152 42 Södertälje

GDPR

Integritetspolicy

Så skyddar TC Glas dina personuppgifter. TC Glas värnar om våra kunder och anställdas personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. Våra riktlinjer som utförs av TC Glas är i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR) från och med maj 2018.

TC Glas ansvarar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning förbehandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

Vilka personuppgifter kan vi komma att samla in från dig:

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan kopplas till dig som individ. Exempel på sådan information är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som görs med personuppgifterna, exempelvis insamling, registrering och lagring.

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och säljs ej till tredje part.

Vi på TC Glas behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit oss i syfte att administrera förfrågningar från dig och eventuella avtal, samt för att ge information och service i samband med det.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

TC Glas värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller obehörig åtkomst.

Kundregister

TC Glas ledning och säljorganisation har tillgång till vårt företagskundregister. Syftet med detta är att hantera kundrelationerna på bästa möjliga sätt och att koordinera tillhandahållandet av tjänster och rådgivning till kunden så denne får den bästa lösningen och hjälpen. Företagskundregistret innehåller information om kunden, till exempel företagsnamn, adress, information om kontaktpersoner hos kund.

För privatpersoner sparar vi den kontaktinformation som behövs för att leverera och fakturera en köpt tjänst.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd

Du har rätt att i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att TC Glas ska sluta behandla eller radera dina personuppgifter, att dra tillbaka ett samtycke till viss behandling (där samtycke har inhämtats), att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Vänligen kontakta i sådant fall trosa@tcforetagen.se. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om t. ex. radering eller begräsning om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna eller för att kunna tillvarata våra legala intressen. Vi kan komma begära ytterligare information från dig om det krävs för att säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång eller kontroll över dina personuppgifter.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du lämna in ett klagomål direkt till oss eller till Datainspektionen.

Hur länge vi behåller dina uppgifter

Vi raderar din personliga information när den inte längre behövs för de syften för vilka den lagras eller behöver lagra informationen för att fullgöra skyldighet enligt lag, annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer. Exempelvis gällande information för fakturerings-och betalningsändamål, som en del av bokföringsunderlag eller för att kunna tillvarata våra intressen sparar vi uppgifter i upp till 10 år efter det att underlaget skapades eller så länge som en eventuell tvist pågår. Vi lagrar personlig information i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta oss vid frågor:

trosa@tcglas.se